AKTUELT

Spørreundersøkelser høsten 2019

Publisert: 08/Oct/19 oppdatert: 08/Oct/19

Nye kartlegginger av psykiske og fysiske helseplager etter terroren 22. juli 2011

-----------

To større forskningsbaserte kartlegginger og én oppfølgende spørreundersøkelse i regi av Den nasjonale støttegruppen blir sendt ut i høst

  1. Etterlattestudien i regi av Senter for Krisepsykologi
  2. Utøyastudien i regi av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
  3. Oppfølgingsundersøkelse i regi av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Under følger mer informasjon om bakgrunnen for studiene/undersøkelsene, samt hvordan kartleggingen vil foregå.

1. Etterlattestudien i regi av Senter for Krisepsykologi

Informasjon om oppfølgingsstudie etter terrorangrepet på Utøya i 2011 – de etterlatte

I løpet høsten 2019 vil Senter for krisepsykologi/Universitetet i Bergen gjennomføre en oppfølgingsstudie av etterlatte foreldre, søsken, nære venner og andre nærstående etter terrorangrepet på Utøya. Undersøkelsen vil fokusere på de fysiske og psykiske langtidsvirkningene av terrorangrepet, samt behovene for hjelp og støtte over tid. Dette er det svært lite kunnskap om, så vi håper å kunne fylle et viktig kunnskapshull med denne undersøkelsen.

I løpet av de nærmeste dagene vil det bli sendt ut et informasjonsskriv. Invitasjonen til å delta i studien går både til de som deltok forrige gang vi gjorde en slik undersøkelse i 2013/2014 (og som samtykket til å bli kontaktet påny) og til de som ikke deltok sist. Deretter vil det bli sendt ut et spørreskjema. Skjemaet kan fylles ut enten i papirformat eller elektronisk. Noen vil også denne gangen bli spurt om å delta i et oppfølgingsintervju. Det vil først skje våren 2020.

 

2. Utøyastudien i regi av NKVTS

Informasjon om oppfølgingsstudie etter terrorangrepet på Utøya i 2011 – de overlevende og deres foreldre.

Utøyastudien har nå startet sin fjerde runde med intervjuer.

Basert på støttegruppens spørreundersøkelse i 2018, så vet vi at mange av de rammede fortsatt har helseplager som følge av angrepet på Utøya. På bakgrunn av dette har Utøyastudien ved NKVTS i 2019 fått i oppdrag å gjennomføre en fjerde intervjurunde. Se en kort video som forklarer studien her: www.nkvts.no/utoya

I løpet av de tidligere tre gjennomførte intervjurundene har hele 70% av de rammede og deres foreldre deltatt i studien. Kunnskapen fra Utøyastudien har blitt brukt flere steder i verden, etter lignende angrep, men også i andre katastrofer og traumatiske hendelser. Deltakelsen i studien har derfor bidratt til unik kunnskap som har vært til stor hjelp for rammede og for å forbedre helsehjelp her hjemme.

15. oktober i år sendes det på nytt ut invitasjonsbrev til alle som var på Utøya 22. juli 2011, og deres foreldre. Alle er invitert til å delta i studien, også de som ikke har vært med i studien før. Hver enkelt deltagers bidrag er like viktig for å få en mest mulig representativ oversikt over hvordan situasjonen er for de rammede og deres berørte.

 

3. Ny medlemsundersøkelse i regi av støttegruppen

Som en oppfølger av medlemsundersøkelsen støttegruppen sendte ut i mars 2018, sendte vi ut en ny undersøkelse blant våre medlemmer 4. oktober 2019.

Styret i støttegruppa ønsker å vite hvordan det går med berørte slik at vi best mulig kan legge til rette for våre medlemmer, og for å kunne påvirke myndighetene på områder hvor behovene er størst. Spørsmålene er i stor grad identiske med foregående undersøkelse. Dette for å kunne sammenligne over tid.

Undersøkelsen består av anonyme og enkle spørsmål. Det tar i underkant av 5 minutter å svare.