AKTUELT

Nytt fra statsbudsjettet 2020

Publisert: 07/Oct/19 oppdatert: 07/Oct/19
Flere gode nyheter om 22. juli-saker

 

  • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli får styrket sin budsjettpost med en økning fra 5,1 millioner i 2019 til 5,2 millioner kroner i 2020.
  • Los-funksjonen hos RVTS blir også videreført med en økning til 2,6 millioner kroner.
  • 22. juli senteret: Styrking av opplæringstilbudet som 22. juli-sentret og Utøya AS har utviklet sammen med Det europeiske Wergelandsenteret. Læringstilbudet om 22. juli styrkes vesentlig fra 2 til 5 millioner kroner
  • Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger) styrkes med 1,8 millioner, til 10,3 millioner kroner.​

Helse-og omsorgsdepartementet skriver blant annet:

«Oppfølging etter 22. juli: Nasjonal støttegruppe etter 22. juli
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli jobber for å begrense helsemessige og sosiale konsekvenser av 22. juli-hendelsen, gjennom informasjonsarbeid, samlinger for de berørte, dialog med myndigheter og erfaringsformidling. Ved utgangen av 2018 hadde gruppen 1690 registrerte medlemmer.

Sorg- og støttegrupper utgjør et viktig supplement til det ordinære tjenestetilbudet for både etterlatte og overlevere etter individuelle kriser og større ulykker og katastrofer. Dette både for å bistå i bearbeidelsen av den potensielt traumatiserende hendelsen og for å gjenopprette funksjoner.

I 2019 ble det bevilget 5,1 mill. kroner til Nasjonal støttegruppe etter 22. juli. Bevilgningen foreslås videreført med 5,2 mill. kroner i 2020.”

Los-funksjonen videreføres med en økning fra 2,5 millioner til 2,6 millioner i 2020

«Støttegruppen etter 22. juli har bedt om at det etableres en regional losfunksjon for å hjelpe berørte med å finne fram til riktig hjelp. Losfunksjonen ble etablert i 2018 og lagt til de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene). Det ble i 2019 bevilget 2,5 mill. kroner til dette formålet. Bevilgningen foreslås videreført med 2,6 mill. kroner for 2020.»

Kunnskapsdepartementet skriver blant annet:

«Tilskot til læringstilbod om 22. juli

22. juli-senteret og Utøya AS har saman med Det europeiske Wergelandsenteret utvikla eit opplæringstilbod om 22. juli 2011 og demokratisk medborgarskap i forbindelse med minne- og læringsstadane i Regjeringskvartalet og på Utøya. Departementet foreslår å løyve 5 mill. kroner for å gi fleire elevar og lærarar eit tilbod om å ta del i opplæringa. Dette er ein auke på 2 mill. kroner.

22. juli-senteret formidlar kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Senteret skal gjennom utstillingar, undervisning og andre pedagogiske opplegg bidra til eit historiemedvite minne om terrorangrepet. Senteret skal legge til rette for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og tematikkar som hat, vald og ekstremisme. Målgruppa for senteret er skuleklassar frå ungdomsskuletrinna og oppover, turistar og allmenta.

22. juli-senteret blei etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 og har vore underlagt Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS). Frå 1. juli 2019 er 22. juli-senteret eit sjølvstendig forvaltningsorgan direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.»