AKTUELT

Ny forskning på fysiske følger etter terrorhandlingene 22. juli

Publisert: 23/May/19 oppdatert: 23/May/19

Utarbeidet av Sunnas sykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og NKVTS. Under kan du lese støttegruppens kommentarer på lanseringen av rapporten 23/5-19 på Litteraturhuset.

For oss i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli er det veldig positivt at det foreligger forskningsresultater som fokuserer spesielt på de som ble skadet under terrorangrepet.

Det er tidligere gjennomført flere forskningsprosjekter under temaet «psykisk helse».

Funnene i de nye forskningsrapportene lagt frem her i dag, bekrefter tydelig hvor viktig det er med tverrfaglig oppfølging. Det er et stort behov for et helsetilbud som ivaretar forhold som påvirker et menneske både fysisk og psykisk over tid.

Bak hvert tall er det et menneske. Den personlige kostnaden for en ung person med hele livet foran seg er stor. Vi understreker derfor igjen hvor viktig det er å følge opp over tid. Dette bekrefter også vår egen undersøkelse som ble foretatt blant berørte i mars 2018 – 7 år etter terrorangrepet.

Tallene tegner et dystert bilde. Blant overlevende påvirkes hele 72% negativt i sin hverdag på grunn av sine opplevelser. De lever med traumer og fysiske skader.
 

Vi har oppnådd et viktig tiltak for forbedring

Oppfølgingen fungerer dessverre ikke etter intensjonen over hele landet. Det har vi både tall og konkrete erfaringer fra.

Vi i støttegruppen har gjennom flere år foreslått at det må opprettes ressursteam på fylkesnivå. Dette fikk vi gjennomslag for i fjor, og det er nylig opprettet en los-funksjon hos de 5 regionale RVTSene – dvs. Regionale Sentra om Vold og Traumatisk stress).

Los-funksjonen skal fungere som en rådgiver og hjelpe berørte å orientere seg gjennom de forskjellige systemene og instansene. Støttegruppen og RVTS har sammen utarbeidet et mandat som blant annet inneholder:

RVTSene skal bistå Nasjonal Støttegruppe i å synliggjøre tilbud om los-funksjonen overfor de berørte etter terrorhandlingene i 2011.

Hver RVTS oppnevner loser, dvs. navngitte personer som kan kontaktes direkte.

Berørte skal tilbys avklaringssamtaler for vurdering og oppfølging.

Losenes oppgave vil blant annet være å informere om aktuelle tilbud,
og de skal hjelpe til med å etablere kontakt med aktuelle instanser for helsehjelp eller annen bistand.

Losene skal bidra til et tettere samarbeid mellom RVTS’ ene, Nasjonal støttegruppe og våre 15 fylkeslag.

Det er utviklet et system for dokumentasjon som kan brukes til evaluering av los-funksjonen. Dette er gjort i tråd med oppdaterte personvernregler inkludert GDPR.

Mot slutten av 2019 vil vi ha høstet inn nok data til å kunne evaluerer los-funksjonen.

Blir den vellykket, er vårt mål at funksjonen kan videreføres til å bli et landsomfattende tilbud til alle.

Slik kan vi som berørte også bidra til at de som kommer etter oss får den riktige hjelpen til riktig tid.

-----

Les mer om forskningen på Sunnaas sykehus sine sider: https://www.sunnaas.no/om-oss/nyheter/ny-forskning-pa-folger-av-terroren-22-juli-2011