AKTUELT

Etablering av los-funksjon

Publisert: 01/May/19 oppdatert: 29/Nov/19

Det er etablert los funksjon for berørte etter terrorhandlingene 22. juli 2011 hos de regionale RVTS’ ene
(Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress)

Bakgrunn

Støttegruppen etter 22. juli har etter en undersøkelse blant overlevende og pårørende bedt om at det etableres en regional los-funksjon for berørte av terrorhandlingene i 2011. Intensjonen er å bidra til psykososial støtte og ivaretakelse, blant annet gjennom bistand til å finne fram til relevante oppfølgingsinstanser. Regjeringen har lagt denne oppgaven til de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Fra 2019 har RVTS’ ene fått tildelt midler for å ivareta denne funksjonen.

RVTS’ ene har i fellesskap med Nasjonal Støttegruppe etter 22.juli, utarbeidet følgende mandat:

 

Mandat:

  • RVTSene skal bistå Nasjonal Støttegruppe i å synliggjøre tilbud om los-funksjon overfor de berørte etter terrorhandlingene i 2011.
  • Hvert RVTS oppnevner loser (kontaktpersoner) som berørte kan kontakte.
  • Berørte kan ta direkte kontakt med losene. De tilbys da avklaringssamtale/r for vurdering og eventuell oppfølging av behov for bistand.
  • Losenes oppgave vil blant annet være å informere om aktuelle tilbud.
  • Losene kan ved behov være behjelpelig med å etablere kontakt med relevante instanser, der vedkommende kan få et tilbud om helsehjelp eller annen bistand. 
  • Losene skal bidra til et tettere samarbeid mellom RVTS’ ene, Nasjonal støttegruppe og dens fylkeslag.
  • Det er utviklet et system for dokumentasjon som omfatter samtykkeskjema, loggføring, registrering og brukerevaluering. Dette er gjort i tråd med oppdaterte personvernregler inkludert GDPR.

 

Kontaktinformasjon los-funksjon RVTS

RVTS Nord:          

Christy Benedict Edvardsen, christy.benedict.edvardsen@unn.no – tlf 77 75 43 68

Anders Lundegaard, Anders.Lundesgaard@unn.no - tlf 915 34 074

 

RVTS Midt:           

Venke Aarethun, Venke.Aarethun@stolav.no  - tlf 91 33 77 71   

Leif Strøm, Leif.strom@stolav.no - tlf 93 67 14 45           

 

RVTS Vest:           

Venke A. Johansen, venke.agnes.johansen@helse-bergen.no - tlf 92 25 57 19

Rogaland
Gudrun Austad, gudrun.austad@helse-bergen.no - tlf 94 36 40 18

 

RVTS Sør:            

Ragnhild Laukvik Leite, ragnhild.leite@rvtssor.no - tlf 92 87 02 47

Øyvind Dåsvatn, oyvind.dasvatn@rvtssor.no - tlf 97 71 16 51

 

RVTS Øst:            

Nils Petter Reinholdt, nils.petter.reinholdt@rvtsost.no - tlf 99 43 82 34

Sveinung Odland, sveinung.odland@rvtsost.no - tlf 98 65 35 71