Hopp til hovedinnhold
8/10-18: Statsbudsjettet 2019
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli får en oppjustering i tildelingen fra kr. 5 mill. i 2018 til kr. 5,1 mill. i 2019

Prosjekter rundt demokratilæring, "los"-funksjon gjennom RVTS og forskning på virkningene etter terror har også fått bevilget midler.

 

Se for øvrig utklipp fra statsbudsjettet under:

 

«Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli jobber for å begrense helsemessige og sosiale konsekvenser av 22. juli-hendelsen, gjennom informasjonsarbeid, samlinger for de berørte, dialog med myndigheter og erfaringsformidling. 


Sorg- og støttegrupper utgjør et viktig supplement til det ordinære tjenestetilbudet for både etterlatte og overlevende etter individuelle kriser og større ulykker og katastrofer. Dette både for å bistå i bearbeidelsen av den potensielt traumatiserende hendelsen og for å gjenopprette funksjoner.


I 2018 ble det bevilget 5 mill. kroner til Nasjonal støttegruppe etter 22. juli. Bevilgningen foreslås videreført med 5,1mill. kroner i 2019."

 

Regjeringen foreslår også å bevilge kr. 500 000,- til hver av de fem RVTS-ene (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) for å kunne lose personer med behov for helsehjelp etter 22. juli til riktig hjelpetiltak. Regjeringen skriver:

«Støttegruppen etter 22. juli har etter en undersøkelse blant overlevende og pårørende bedt om at det etableres en regional los-funksjon for berørte for å hjelpe med å finne fram til riktig hjelp. Regjeringen foreslår å legge denne funksjonen til de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene). Utforming av funksjonen skal avklares i et samarbeid mellom RVTSene, Støttegruppen etter 22. juli og Helsedirektoratet. De fem RVTSene foreslås styrket med 0,5 mill. kroner hver, for å ivareta losfunksjonen.»

Det er også gledelig at det er bevilget 4,5 mill. kroner på forskning på ettervirkninger etter terror. Det vil både hjelpe berørte etter terroren 2011 og også de som kommer etter oss.

 


Tilbake