Hopp til hovedinnhold
16/5-17: Kontoret for voldsoffererstatning og oppreisning
Skadelidte på landsiden av Utøya.
Styret i Den nasjonale støttegruppen har vært i kontakt med kontoret for voldsoffererstatning vedrørende saken om de tre ungdommene som oppholdt seg på landsiden, og som fikk oppreisning etter at vedtaket ble omgjort etter en kjennelse i Erstatningsnemda.
 
Vedtaket finner dere under i anonymisert form. Det beskriver kriteriene, dvs. grunnlaget for hvorfor oppreisning ble gitt.
Disse er de samme som er lagt ut offentlig på Lovdata.
 
Vår kontaktperson i Kontoret for Voldsoffererstatning anbefaler alle som tidligere har fått avslag om å søke igjen. De anbefaler videre at alle som mener at de har gitt bistand den 22. juli 2011 om å fremme søknad om voldsoffererstatning.
 
Kontoret råder også nye søkere om å søke om ren voldsoffererstatning først. Etter at avgjørelse om dette er tatt kan man eventuelt søke videre om erstatning.
 
Informasjon og søknadsskjema ligger på denne siden: http://www.voldsoffererstatning.no
 
 
Kjennelse: "Voldsoffererstatningsloven § 1 andre ledd bokstav b. Frivillig hjelper. Medhold. Klager var sommeren 2011 deltaker på AUfs sommerleir på Utøya. Den 22. juli 2011 befant klager og to andre skadelidte seg på landsiden ved Utøya. De tok imot flere personer som enten hadde svømt eller blitt fraktet i land med båt fra Utøya. De gav trøst og omsorg, samt pleie til de som var direkte rammet av terror-handlingene. Som følge av dette fikk klager psykisk skade. Høyesterett kom i dom av 13. februar 2017 [HR-2017-352-A] frem til at den hjelp klager og de to andre skadelidte hadde ytet 22. juli 2011 var tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret om å yte «hjelp» i voldsoffererstatningsloven § 1 andre ledd bokstav b. Høyesterett uttaler i avsnitt 47 at vilkårene i voldsoffererstatningsloven § 1 andre ledd bokstav b for å kunne vurdere om klager og de to andre skadelidte skulle få erstatning, var oppfylt. Nemndas vedtak ble opphevet. Dette innebar at nemnda måtte utøve det kan-skjønnet som bestemmelsen anviser. Nemnda la til grunn at klager oppfylte vilkårene i voldsoffererstatningsloven § 1 andre ledd bokstav b. Videre fant nemnda etter en skjønnsmessig helhetsvurdering å kunne tilkjenne klager
kr 100.000 i oppreisning."

Tilbake