Hopp til hovedinnhold
9/4-14: Skatt på utbetalt erstatning
Her følger en kort orientering om skatt på erstatning. Det er viktig å understreke at orienteringen er generell. Du bør ta kontakt med Skatteetaten dersom du har ytterligere spørsmål etter å ha lest den.

Menerstatning og oppreisningserstatning fra Voldsofferkontoret er ikke skattepliktig inntekt, se brevet fra Skattedirektoratet som ligger på støttegruppens hjemmeside. Dersom du likevel har betalt skatt på disse beløpene, må du levere klage på dette og legge ved vedtaket fra Voldsofferkontoret.

Når det gjelder erstatning for utgifter samt tapt hjemmearbeidsevne og annen erstatning som ikke er ment å erstatte inntektsbortfall, skal du heller ikke betale skatt på disse beløpene. Også her må du kunne dokumentere ved vedtak hva utbetalingene er ment å skulle dekke. Slike beløp kan imidlertid bli gjenstand for formuesbeskatning. Videre vil renter av slik erstatning beskattes som kapitalavkastning, dvs. som renter på bankinnskudd.

Erstatning som kompenserer for bortfall av arbeidsinntekt skal beskattes som ordinær arbeidsinntekt. Det vil fremgå av erstatningsvedtaket om utbetalingen er et netto eller bruttooppgjør. Dersom det er et nettooppgjør, har utbetaler ofte på forhånd avtalt med mottaker at det blir innberettet at utbetalingen er skattlagt. Dersom det er et bruttooppgjør, vil all beskatning skje i ettertid. Dette gjelder imidlertid bare for tap som ligger tilbake i tid. Erstatning for fremtidig inntektstap er som utgangspunkt skattefri, men vil i de fleste tilfeller utløse formuesbeskatning.

Utbetaling for inntektstap tilbake i tid vil alltid komme som en engangsutbetaling etter at tapet har oppstått. Det vil kunne utløse en ekstra høy beskatning i utbetalingsåret. Hvis det ikke er tatt hensyn til skatteulempen i utbetalingsåret i selve oppgjøret, kan du søke om skattelemping. Ved skattelemping vil beløpet bli fordelt på det enkelte inntekståret det er ment å dekke tapt arbeidsfortjeneste for. Å få skattelemping er ingen rettighet du har, men du kan søke om det.

Hvis totalerstatningen blir så høy at den utløser formuesbeskatning, får man normalt også erstatning for skatteulempen. Erstatning for skatteulempen er ikke en selvstendig erstatningspost, men en ren kompensasjon for skadelidte.

Last ned brevet fra Skattedirektoratet i PDF-format


Tilbake